G N SWAMY TRUST SANGEETHA VIDYALAYA
18th Anniversary Celebrations

G N SWAMY TRUST SANGEETHA VIDYALAYA

SREE POORNATHRAYEESA SANGEETHA SABHA

Program Details

Sunday, 21 October 2018
Remembrance Meeting
Venue: Kalikotta Palace, Tripunithura

VIOLIN DUET

Kalaimamani Nagai R. Muralidharan[Chennai] &

Sri. Nagai Sreeram [Chennai]

Program Details

Sunday, 21 October 2018

  • Mridangam: Dr. Patri Satheesh Kumar, Chennai
  • Ghatam: Sri. V Suresh, Chennai

Memorable Events